Splošni pogoji družbe

MISURA Store s.r.o.

s sedežem na naslovu K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice
identifikacijska številka: 264 03 714
vpisana v poslovni register pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 256507

za prodajo blaga prek spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu.

1. UVODNE DOLOČBE

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja) družbe , s sedežem, identifikacijsko številko, vpisane v poslovni register, ki ga vodi, oddelek, vložek (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) urejajo v skladu z določbami prvega odstavka § 1751 zakona št. Zakona o civilnem zakoniku (v nadaljevanju: civilni zakonik), medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: kupec) prek prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletni strani, ki se nahaja na spletnem naslovu (v nadaljnjem besedilu: spletna stran), prek vmesnika spletne strani (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik trgovine).
1.2 Splošni pogoji se ne uporabljajo, če je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga deluje v okviru svoje poslovne ali poklicne dejavnosti.
1.3 Določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev, se lahko dogovorijo v prodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.
1.4 Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. 1.5. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.
1.5 Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev poslovanja. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice Pogojev.

2. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Na podlagi kupčeve registracije, opravljene na spletnem mestu, lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. V svojem uporabniškem vmesniku lahko kupec naroča blago (v nadaljnjem besedilu: uporabniški račun). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.
2.2. Kupec je dolžan ob registraciji na spletnem mestu in ob naročanju blaga vse podatke navesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v
uporabniškem računu, kadar koli se spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.
2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.
2.4. Kupec ni upravičen dovoliti tretjim osebam, da uporabljajo uporabniški račun.
2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec dlje časa ne uporablja svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).
2.6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne narave in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Določbe člena 1732(2) civilnega zakonika se ne uporabljajo.
3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve možnosti sklenitve kupoprodajne pogodbe pod individualno dogovorjenimi pogoji.
3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga. Informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, ki so navedene v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavlja na ozemlju Češke republike.
3.4. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o:
3.4.1. naročenem blagu (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko košarico spletnega vmesnika trgovine),
3.4.2. načinu plačila kupnine za blago, podrobnostih o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga
3.4.3. podatke o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovani "naročilo").
3.5. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, mu je omogočeno, da preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, vključno z možnostjo odkrivanja in popravljanja napak, ki jih je kupec storil pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Dokončaj naročilo". Prodajalec šteje, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu potrdi prejem naročila takoj po prejemu z elektronskim sporočilom na elektronski naslov kupca, ki je naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu: elektronski naslov kupca).
3.6. Glede na naravo Naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja) ima Prodajalec vedno pravico od Kupca zahtevati dodatno potrditev Naročila (npr. pisno ali po telefonu).
3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo sprejema naročila (akcept), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.
3.8. Kupec se strinja z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo pri sklepanju kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam in ne odstopajo od osnovne tarife.

4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na naslednje načine:
po povzetju na kraju dobave, ki ga Kupec navede v naročilu;
z nakazilom na prodajalčev račun št. 2001929603 / 2010 (v nadaljnjem besedilu: prodajalčev račun);
brezgotovinsko prek plačilnega sistema Comgate;
brezgotovinsko s kreditno kartico;
s kreditom, ki ga zagotovi tretja oseba (če je na voljo).
4.2. Kupec je skupaj s kupnino dolžan prodajalcu plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjeni višini. Če ni izrecno navedeno drugače, kupnina vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.
4.3. Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe člena 4.6 Splošnih pogojev glede obveznosti vnaprejšnjega plačila kupnine za blago.
4.4. V primeru plačila v gotovini ali v primeru plačila ob dobavi je nakupna cena plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina zapadla v plačilo v 7 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
4.5. V primeru brezgotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z variabilnim simbolom plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezni znesek nakazan na prodajalčev račun.
4.6. Prodajalec ima pravico, zlasti v primeru, da kupec ni dodatno potrdil naročila (člen 3.6), zahtevati plačilo celotne kupnine, preden je blago
odpremo kupcu. Člen 2119(1) civilnega zakonika se ne uporablja.
4.7. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.
4.8. Če je to v poslovnem prometu običajno ali če tako določajo splošno veljavni pravni predpisi, bo prodajalec kupcu za plačila po kupoprodajni pogodbi izstavil davčni dokument - račun. Prodajalec plača davek na dodano vrednost. Prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun po plačilu cene blaga in ga pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov kupca.

5. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1. Kupec se zaveda, da je v skladu z določbami 1837. člena civilnega zakonika kupoprodajna pogodba za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno v skladu z željo kupca
ali za kupčevo osebo, od prodajne pogodbe za dobavo blaga, ki se hitro pokvari, ter blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, od prodajne pogodbe za dobavo blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter od prodajne pogodbe za dobavo avdio ali video posnetka ali računalniškega programa, če je potrošnik poškodoval originalno embalažo.
5.2. Razen v primeru iz člena 5.1 ali v katerem koli drugem primeru, v katerem ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga v skladu z določbami člena 1829(1) civilnega zakonika, pri čemer, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok začne teči z dnem prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku iz prejšnjega stavka. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je del te spletne strani - na voljo je TUKAJ. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe pošlje tudi na naslov sedeža prodajalca ali na njegov elektronski naslov z uporabo obrazca, ki je na voljo za prenos spodaj.
5.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2 Splošnih pogojev se kupoprodajna pogodba razveljavi od samega začetka. Blago je treba prodajalcu vrniti v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi.
5.4. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom 5.2 Splošnih pogojev prodajalec vrne sredstva, ki jih je prejel od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od pogodbe na enak način, kot jih je prejel od kupca. Prodajalec ima pravico vrniti sredstva, ki jih je zagotovil kupec, tudi že ob vrnitvi blaga s strani kupca ali na drug način, če se s tem strinja kupec in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu
5.5. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati terjatev za plačilo škode na blagu s kupčevo terjatvijo za vračilo kupnine.
5.6. Prodajalec ima pravico kadar koli odstopiti od kupoprodajne pogodbe, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino, in sicer brezgotovinsko na račun, ki ga je izbral kupec.
5.7. Če je Kupcu skupaj z blagom izročeno darilo, je darilna pogodba med Prodajalcem in Kupcem sklenjena pod pogojem, da v primeru odstopa Kupca od kupoprodajne pogodbe darilna pogodba glede takega darila preneha veljati, Kupec pa je dolžan darilo skupaj z blagom vrniti Prodajalcu.

6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1. Če je na posebno zahtevo kupca dogovorjen drug način prevoza, kupec nosi tveganje in vse dodatne stroške, povezane s takim načinom prevoza.
6.2. Če je prodajalec po prodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dostavi.
6.3. Če je zaradi kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določen v naročilu, mora kupec plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.
6.4. Kupec ob prevzemu blaga od prevoznika preveri celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem nemudoma obvesti prevoznika. V primeru, da
se ugotovi, da je embalaža poškodovana, kar kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec pošiljke od prevoznika ne sme sprejeti.
6.5. Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih prodajalec izda.

7. PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ POMANJKLJIVE IZPOLNITVE

7.1. Pravice in obveznosti strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve urejajo veljavni splošno zavezujoči pravni predpisi (zlasti členi 1914 do 1925,
členi 2099 do 2117 in členi 2161 do 2174 civilnega zakonika).
7.2. Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec kupcu zlasti odgovarja, da je bilo blago v času, ko ga je kupec prevzel:
7.2.1. da ima blago lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če pa dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
7.2.2. je blago primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da ga je treba uporabiti, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
7.2.3. blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali primerku, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali primerek,
7.2.4. je blago v ustrezni količini, meri ali teži
7.2.5. blago je v skladu z zahtevami zakonodaje.
7.3. Določbe iz člena 7.2 Splošnih pogojev se ne uporabljajo za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo zaradi
običajne uporabe blaga, na napako rabljenega blaga, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če to izhaja iz narave blaga.
7.4. Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu. Kupec lahko uveljavlja pravico do reklamacije za napako, ki se pojavi na potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prejema.
7.5. Kupec uveljavlja pravice iz napake na prodajalčevem poslovnem naslovu, kjer je glede na vrsto prodanega blaga mogoče sprejeti reklamacijo, oziroma na sedežu ali poslovni enoti. Za trenutek, ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago, se šteje trenutek, ko je reklamacija uveljavljena.
7.6. Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, lahko ureja Pravilnik o reklamacijah prodajalca.

8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

8.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na Blagu s plačilom celotne nakupne cene Blaga.
8.2. Prodajalca v razmerju do Kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.
8.3. Prodajalec izvensodno obravnava pritožbe potrošnikov preko elektronskega naslova. Prodajalec bo informacije o obravnavi kupčeve pritožbe poslal na kupčev elektronski naslov.
8.4. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni trgovinski urad. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija med drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
8.5. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.

9. VARSTVO PODATKOV

9.1. Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, je določeno z Zakonom št. 101/2000 Z.z. o varstvu osebnih podatkov, z vsemi spremembami.
9.2. Kupec soglaša z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov prebivališča, matična številka, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka in (v nadaljevanju skupaj imenovani "osebni podatki").
9.3. Kupec soglaša, da prodajalec obdeluje osebne podatke za namene uveljavljanja pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe ter za namene vodenja uporabniškega računa. Če kupec ne izbere drugače, kupec soglaša tudi s tem, da prodajalec obdeluje osebne podatke za namene pošiljanja informacij in komercialnih sporočil kupcu. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v celoti v skladu s tem členom ni pogoj, ki bi sam po sebi preprečeval sklenitev kupoprodajne pogodbe.
9.4. Kupec potrjuje, da je dolžan svoje osebne podatke (ob registraciji, v svojem uporabniškem računu, ob oddaji naročila iz spletnega vmesnika trgovine) posredovati pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov.
9.5. Prodajalec lahko obdelavo kupčevih osebnih podatkov prenese na tretjega obdelovalca. Razen osebam, ki prevažajo blago, prodajalec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodnega soglasja kupca.
9.6. Osebni podatki se bodo obdelovali za nedoločen čas. Osebni podatki se bodo obdelovali v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način
9.7. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da je bil obveščen, da gre za prostovoljno posredovanje osebnih podatkov.
9.8. Če kupec meni, da prodajalec ali obdelovalec (člen 9.5) izvaja obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonom, zlasti če so osebni podatki netočni glede na namen njihove obdelave, lahko kupec
9.8.1. zaprosi prodajalca ali obdelovalca za pojasnilo,
9.8.2. od prodajalca ali obdelovalca zahtevati, da odpravi nepravilnosti.
9.9. Če Kupec zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov, mu jih je Prodajalec dolžan posredovati. Prodajalec ima pravico zaračunati razumno nadomestilo za posredovanje informacij v skladu s prejšnjim stavkom, ki ne sme presegati stroškov, potrebnih za posredovanje informacij.

10. POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV

10.1. Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem prodajalca na njegov elektronski naslov in nadalje soglaša s pošiljanjem komercialnih
komunikacij s strani prodajalca na kupčev elektronski naslov.
10.2. Kupec se strinja s shranjevanjem piškotkov na njegovem računalniku. V primeru, da je na spletni strani mogoče opraviti nakup in izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe brez shranjevanja piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec soglasje iz prejšnjega stavka kadar koli prekliče.

11. PREDLOŽITEV

11.1. Kupcu se lahko dostavi na njegov elektronski naslov.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1. Če razmerje, vzpostavljeno z nakupno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To velja brez
poseganja v pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno zavezujoče zakonodaje.
12.2. Če je ali postane katera koli določba splošnih pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
12.3. Prodajalec kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.
12.4. Obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe je na voljo TUKAJ.
12.5. Kontaktni podatki prodajalca: MISURA Store s.r.o., K Pošte 429/2, 252 67 Tuchoměřice, e-pošta: [email protected], telefon: +420 727 800 100.

V Tuchoměřice 1.11.2020

Združenje za elektronsko poslovanje (www.apek.cz)