MISURA Store s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
MISURA Store s.r.o. so sídlom K Pošte 429/2, 252 67 Tuchoměřice, IČ 264 03 714 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov
MISURA Store s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie
Vaším právom je požiadať MISURA Store s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdaná inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu
Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezvisko), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údajov v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email [email protected] alebo na sídlo našej spoločnosti:
MISURA Store s.r.o. so sídlom K Pošte 429/2, 252 67 Tuchoměřice
Doručovacia adresa: K Pošte 429/2, 252 67 Tuchoměřice

Webové stránky - súbory protokolov
Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:
• Vaša IP Adresa
• Otváraná stránka nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.
Súbory cookie
Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky vstupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany

Zasielanie noviniek na email
V prípade, že máte záujem od MISURA Store s.r.o. dostávať zaujímavé informácie prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. MISURA Store s.r.o. neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Misura Travel s.r.o. nechcete dostávať emaily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov
Pozrite sa ako MISURA Store s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.
Kategória: Newsletter
Registrácia do newsletteru
Registrácia newsletter
Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny titul Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj)
Účel spracovania informácie newsletter
Doba spracovania do odvolania súhlasu
spracovatelia Marketing
Kategória: e-shop
zákazníci e-shopu
Objednávka z e-shopu
Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Právny titul Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (osobný údaj), Meno (osobný údaj), Priezvisko (osobný údaj), telefón (osobný údaj)
Účel spracovania vybavenie a doručenie objednávky
Doba spracovania 10 rokov
Spracovatelia Externý účtovník
Príjemcovia Externá prepravná firma
Právny titul Zákonná povinnosť
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Email (osobný údaj), Meno (osobný údaj), Priezvisko (osobný údaj), telefón (osobný údaj)
Účel spracovania faktúra v účtovníctve
Doba spracovania 10 rokov
Spracovatelia Externý účtovník
Registrácia e-shop
Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny titul Súhlas
Osobné údaje Adresa (Osobné údaj), Dodacia adresa (Osobné údaj), Email (osobné údaj), Meno (osobné údaj), Priezvisko (osobné údaj), telefón (osobné údaje)
Účel spracovania jednoduchšia opakovaná objednávka
Doba spracovania časovo neobmedzene
Prenos osobných údajov do tretích krajín
K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa 1. 11. 2020.