Ogólne warunki handlowe spółki

MISURA Store s.r.o.

z siedzibą pod adresem K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice
numer identyfikacyjny: 264 03 714
wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 256507

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulamin") spółki , z siedzibą, numer identyfikacyjny, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez, sekcja, wstawić (zwany dalej "Sprzedawca") regulują zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej jako "Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (dalej jako "Umowa kupna") zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej jako "Kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym (zwanej dalej "Stroną Internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony Internetowej (zwanego dalej "Interfejsem Internetowym Sklepu").
1.2 Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej przy zamawianiu towaru.
1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.
1.4 Postanowienia warunków stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i Warunki są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim.
1.5 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego na Stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z jego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (dalej "konto użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
2.2. Przy rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych w
Konta Użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w Koncie Użytkownika oraz przy zamawianiu towaru będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
2.3. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.
2.5. Sprzedawca może usunąć Konto Użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z Konta Użytkownika przez dłuższy okres czasu lub gdy Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1. Wszystkie prezentacje towarów zamieszczone na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z nim opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.3. Interfejs sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru podane na stronie internetowej sklepu dotyczą wyłącznie przypadków, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.
3.4. Aby zamówić towar, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
3.4.1. zamawianych towarach (zamówione towary są "wkładane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie zwane "Zamówieniem").
3.5. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Realizuj zamówienie". Dane podane w Zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie Zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").
3.6. W zależności od charakteru Zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).
3.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
3.8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący we własnym zakresie i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę Towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towarów na podstawie Umowy sprzedaży w następujący sposób:
gotówką przy dostawie w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
przelewem na konto Sprzedającego nr 2001929603 / 2010 (zwane dalej "kontem Sprzedającego");
bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności Comgate;
bezgotówkowo kartą kredytową;
za pośrednictwem kredytu udzielonego przez osobę trzecią (jeśli jest oferowany).
4.2. Wraz z ceną kupna Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena kupna obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3. Sprzedający nie żąda od Kupującego zadatku ani żadnej innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupnej.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia ceny kupna towaru wraz z symbolem zmiennym płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny kupna jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.
4.6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysyłką towaru do Kupującego.
przed wysłaniem towaru do Kupującego. Przepis § 2119 (1) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
4.7.  Ewentualne rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.
4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę na rzecz Kupującego po dokonaniu zapłaty ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego umowa sprzedaży dotycząca dostawy towarów, które zostały zmienione zgodnie z życzeniem Kupującego
lub na rzecz osoby Kupującego, umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz od umowy dostawy nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument uszkodził oryginalne opakowanie.
5.2. O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w artykule 5.1 lub jakikolwiek inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów zgodnie z postanowieniami sekcji 1829(1) Kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do Sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna Kupujący może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru formularza, który jest częścią niniejszej strony internetowej - dostępny TUTAJ. Alternatywnie, Kupujący może przesłać odstąpienie od umowy kupna na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego, korzystając z formularza dostępnego do pobrania poniżej.
5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu od samego początku. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy przez Kupującego w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu środków przekazanych przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do Sprzedającego.
5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny kupna.
5.6. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu cenę zakupu, bezgotówkowo na konto wybrane przez Kupującego.
5.7. Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest Kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu ponosi Kupujący.
6.2. Jeżeli Sprzedawca zobowiązany jest na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru z chwilą jego dostarczenia.
6.3. W przypadku, gdy z winy Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w Zamówieniu, Kupujący ponosi koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.
6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku, gdy
opakowania zostanie stwierdzone uszkodzenie, wskazujące na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.
6.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, o ile zostały przez niego wydane.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie praw z tytułu wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności §§ 1914 do 1925,
2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).
7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że Towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:
7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego z uwagi na charakter towarów i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
7.2.2. towary nadają się do celu, do którego według Sprzedającego mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane
7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzorca,
7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze
7.2.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.
7.3. Postanowienia określone w art. 7.2 Regulaminu nie mają zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego
normalnym użytkowaniem towaru, do wady towaru używanego odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towar miał w momencie przejęcia przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towaru.
7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uważa się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.
7.5. Uprawnień wynikających z wadliwego wykonania Kupujący będzie dochodził pod adresem siedziby Sprzedawcy, pod którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, bądź w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru od Kupującego.
7.6. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w Regulaminie Reklamacji Sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1. Kupujący nabywa prawo własności Towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu Towarów.
8.2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.
8.3. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich prowadzone jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego.
8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia handlowego. Kontrolę handlową w zakresie swoich kompetencji sprawuje właściwy urząd handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu.
8.5. Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH

9.1. Ochronę danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych w obowiązującym brzmieniu.
9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i (dalej łącznie zwane "Dane osobowe").
9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży oraz w celu prowadzenia Konta Użytkownika. O ile Kupujący nie postanowi inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu przesyłania Kupującemu informacji i komunikatów handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o każdej zmianie swoich danych osobowych.
9.5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu przetwarzającemu. Za wyjątkiem osób transportujących towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez Sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
9.7. Kupujący potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
9.8. W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedawca lub Przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego Danych Osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy Dane Osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, Kupujący może:
9.8.1. zwrócić się do Sprzedawcy lub Podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie,
9.8.2. zażądać od Sprzedawcy lub Przetwarzającego usunięcia nieprawidłowości.
9.9. Jeżeli Kupujący żąda informacji o przetwarzaniu jego Danych Osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca jest uprawniony do pobrania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres Kupującego.
handlowych przez Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego.
10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy dokonanie zakupu na stronie internetowej oraz wykonanie zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy kupna jest możliwe bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

11. PRZEKAZANIE

11.1. Kupującemu mogą być dostarczane na adres elektroniczny Kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez
uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
12.3. Umowa Zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży znajduje się TUTAJ.
12.5. Dane kontaktowe Sprzedawcy: MISURA Store s.r.o., K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice, e-mail: [email protected], telefon: +420 727 800 100.

W Tuchoměřicach w dniu 1.11.2020

Stowarzyszenie na rzecz Handlu Elektronicznego (www.apek.cz)