Polityka prywatności

MISURA Store s.r.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
MISURA Store s.r.o. z siedzibą przy K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice, ID 264 03 714 dąży do ochrony danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Ważne jest, abyś wiedział, że przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz, w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Masz prawo do żądania informacji o zarejestrowanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, jeśli podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. W przypadku jakichkolwiek pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami pisemnie na adres siedziby firmy.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
MISURA Store s.r.o. zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane są wystarczająco chronione w odniesieniu do wagi ich przetwarzania. Żadna nieupoważniona osoba nie ma dostępu do Państwa danych osobowych, które od Państwa zebraliśmy i nie przekazujemy ich innym podmiotom do dalszego przetwarzania bez Państwa zgody, chyba że wymaga tego prawo lub w przypadku ochrony naszych interesów prawnych.

Prawo do informacji
Masz prawo zwrócić się do MISURA Store s.r.o. z prośbą o udzielenie informacji o tym, jakie dane osobowe, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy. Informacji tych udzielimy Państwu bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych w terminie nie dłuższym niż 90 dni. O przedłużeniu terminu w wyjątkowych przypadkach poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli zażądają Państwo ujawnienia informacji, które posiadamy na Państwa temat, będziemy musieli najpierw sprawdzić, czy rzeczywiście są Państwo osobą, do której należą te informacje. W związku z tym prosimy o podanie we wniosku wystarczających danych identyfikacyjnych. W razie potrzeby mamy prawo zażądać dodatkowych informacji w celu identyfikacji użytkownika przed przekazaniem mu danych osobowych, które przetwarzamy.
Mamy również prawo do uzasadnionej odmowy żądania informacji, które są nieuzasadnione lub nadmiernie powtarzalne, lub których uzyskanie wymagałoby nieuzasadnionego wysiłku, lub które trudno byłoby uzyskać (zazwyczaj z systemów zapasowych, archiwów itp.).

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Na Państwa życzenie dane te mogą zostać przekazane innemu administratorowi danych.

Aktualizacja danych, prawo do sprostowania
Ponieważ dane osobowe mogą z czasem ulegać zmianom (np. zmiana nazwiska), będzie nam miło, jeśli poinformują nas Państwo o zaistniałej zmianie, dzięki czemu będziemy mogli aktualizować Państwa dane osobowe i unikać ewentualnych błędów. Przekazanie informacji o zmianie Państwa danych jest bezwzględnie konieczne, abyśmy mogli prawidłowo wykonywać nasze działania jako Administrator Danych.
Obejmuje to prawo do poprawiania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nasze dane nie są już aktualne, mają Państwo prawo zażądać ich korekty.

Zastrzeżenia
Jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej i UE, masz prawo do wniesienia sprzeciwu, a my następnie sprawdzimy zasadność Twojego żądania. W momencie wniesienia sprzeciwu przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie ograniczone do czasu sprawdzenia zasadności sprzeciwu. Informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat, poprzez kontakt z organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem:

Urząd Ochrony Danych
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że dane zapisane w ten sposób nie są dokładne lub że przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a także jeśli uważają Państwo, że dane te nie są nam już potrzebne do celów ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych
Jeśli kiedykolwiek wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. adresu e-mail w kontekście wysyłanego do Państwa newslettera), mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania do danych przetwarzanych w kontekście obowiązku wykonania umowy, przyczyn prawnych lub uzasadnionych interesów. Jeżeli niektóre z Państwa danych są przechowywane w systemach zapasowych, które automatycznie zapewniają odporność wszystkich naszych systemów i pełnią funkcję ochrony przed utratą danych w razie wypadków, nie jesteśmy w stanie usunąć tych danych nawet z systemów zapasowych, a często nie jest to nawet technicznie wykonalne. Dane te nie są jednak w żaden sposób aktywnie przetwarzane i nie będą wykorzystywane do dalszego przetwarzania.

Gdzie można się zwrócić
Z pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych mogą się Państwo zwracać do nas również pod adresem info@misura.cz lub w naszej siedzibie:
MISURA Store s.r.o. z siedzibą przy ul. K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice
Adres dostawy: K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice

Strona internetowa - pliki logowania
W przypadku dostępu i przeglądania naszej strony internetowej, przetwarzamy następujące pliki dziennika i przechowujemy je na naszych serwerach. Przechowywane przez nas informacje obejmują:
• Twój adres IP
• Stronę naszej witryny, którą otwierasz
• Kod odpowiedzi http
• Identyfikację Państwa przeglądarki.
Przetwarzamy te informacje przez okres maksymalnie jednego roku i tylko w celach związanych z naszą ochroną prawną.
Cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, jesteś poinformowany, że używamy technologii do zbierania i przechowywania informacji poprzez umieszczanie plików cookie na Twoim urządzeniu. Cookies to małe pliki tekstowe, których nigdzie nie wysyłamy, można je usunąć z przeglądarki lub całkowicie wyłączyć ich używanie. Cookies nie gromadzą żadnych Państwa danych osobowych, jednak bez nich nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnej funkcjonalności strony internetowej.

Analiza i statystyki
Monitorujemy i analizujemy stronę internetową za pomocą usług analitycznych. Żadne z danych, które analizujemy za pomocą tej usługi nie są Państwa danymi osobowymi. Używamy tej usługi do zbierania danych o ruchu i danych geograficznych, informacji o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do naszej strony internetowej. Wszystkie te informacje wykorzystujemy do celów marketingowych, do dalszego ulepszania strony internetowej i treści oraz do celów ochrony prawnej.

Wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail
W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem interesujących informacji od MISURA Store s.r.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą nam Państwo podali i wyrazili zgodę na takie wykorzystanie swojego adresu e-mail, będziemy przetwarzać ten e-mail wyłącznie do tych celów. MISURA Store s.r.o. nie przekazuje uzyskanego w ten sposób adresu e-mailowego innym podmiotom. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać e-maili od Misura Travel s.r.o. w tym celu, możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tego adresu e-mail tutaj lub pisząc do siedziby spółki.

Przetwarzanie danych osobowych
Zobacz, jak MISURA Store s.r.o. przetwarza Twoje dane osobowe, w tym określone tytuły prawne, cele i okresy przetwarzania dla każdego zapisu czynności przetwarzania.
Kategoria: Newsletter
Rejestracja Newslettera
Rejestracja Newslettera
Dane zostały uzyskane od innego podmiotu Nie
Rekord zawiera informacje o osobie niepełnoletniej Nie
Tytuł prawny Zgoda
Dane osobowe Email (Dane osobowe)
Cel przetwarzania informacji o newsletterze
Okres przetwarzania do momentu wycofania zgody
Podmioty przetwarzające Marketing
Kategoria: e-shop
Klienci e-shopu
Zamówienie z e-sklepu
Dane zostały pozyskane od innego podmiotu Nie
Tytuł prawny Realizacja umowy
Dane osobowe Adres (Dane osobowe), NIP osoby fizycznej (Dane osobowe), Adres dostawy (Dane osobowe), Email (Dane osobowe), Imię (Dane osobowe), Nazwisko (Dane osobowe),
Telefon (Dane osobowe)
Cel przetwarzania zamówienia i dostawy
Okres przetwarzania 10 lat
Przetwarzający Księgowi zewnętrzni
Odbiorcy Zewnętrzna firma spedycyjna
Tytuł prawny Obowiązek prawny
Dane osobowe Adres (Dane osobowe), Email (Dane osobowe), Imię (Dane osobowe), Nazwisko (Dane osobowe), Telefon (Dane osobowe)
Cel przetwarzania Faktura w księgowości
Okres przetwarzania 10 lat
Podmioty przetwarzające Księgowi zewnętrzni
Rejestracja e-sklepu
Dane zostały pozyskane od innego podmiotu Nie
Rekord zawiera informacje o osobie nieletniej Nie
Tytuł prawny Zgoda
Dane osobowe Adres (Dane osobowe), Adres dostawy (Dane osobowe), Email (Dane osobowe), Imię (Dane osobowe), Nazwisko (Dane osobowe), Telefon (Dane osobowe)
Cel przetwarzania proste, powtarzające się zamówienie
Czas przetwarzania bezterminowo
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Nie występuje przekazywanie danych osobowych do podmiotów przetwarzających lub innych odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

Polityka prywatności jest regularnie przeglądana i w razie potrzeby może zostać zaktualizowana. Ostatnia zmiana niniejszej Polityki Prywatności została dokonana w dniu 1 listopada 2020 r.