A társaság általános szerződési feltételei

MISURA Store s.r.o.

zékhelye: K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice
azonosító száma: 264 03 714
bejegyezve a prágai Városi Bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 256507-es betűjelzéssel

áruk értékesítése az alábbi webcímen található online bolton keresztül

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a , székhellyel, azonosítószámmal: , a prágai bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett , részleg , betét (a továbbiakban: "Eladó") által az 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák a 89/2012 Kt. számú, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 1717. § (1) bekezdése alapján a felek azon kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkeznek. Az Eladó által üzemeltetett webáruházat az  internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház webes felülete") keresztül üzemelteti.
1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól vásárolni szándékozó személy az áru megrendelésekor jogi személy, vagy üzleti vagy szakmai tevékenysége során eljáró személy.
1.3 A feltételektől eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben köthetők ki. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.
1.4 Az általános szerződési feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven is megköthető.
1.5 Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételek szövegét megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS

2.1 A Vevő a Weboldalon elvégzett regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.
2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés egy felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.
2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.
2.5 Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) eredő kötelezettségeit.
2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandóak.
3.2. Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, amennyiben az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.
3.3 Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmaz. Az áruház webes felületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru szállítása a Cseh Köztársaság területén történik.
3.4. Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap főként az alábbi információkat tartalmazza:
3.4.1. a megrendelt árukat (a megrendelt árukat a Vevő "helyezi be" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),
3.4.2. az áru vételárának fizetési módjáról, a megrendelt áru kért szállítási módjának részleteiről
3.4.3. az áru szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen: "Megrendelés").
3.5. Mielőtt a Megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a Megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés teljesítése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.
3.6 A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, becsült szállítási költség) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).
3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben küld a Vevő e-mail címére.
3.8 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távkommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.

4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 A Vevő az Áruk árát és az Áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:
utánvétellel a Vevő által a megrendelésben megadott helyen;
átutalással az Eladó 2001929603 / 2010 számú számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");
készpénz nélkül a Comgate fizetési rendszeren keresztül;
készpénz nélkül, hitelkártyával;
harmadik fél által biztosított hitel útján (amennyiben felajánlják).
4.2 A Vevő a vételárral együtt az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is köteles megfizetni az Eladónak a megállapodás szerinti összegben. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.
4.3 Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó
rendelkezéseit.
4.4 Készpénzfizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül
esedékes.
4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó jelével együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.
4.6. Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő részéről nincs további megrendelésvisszaigazolás (3.6. cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut a Vevő részére elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.
4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áru árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.
4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adót megfizeti. Az Eladó az adóigazolást - számlát az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződés, a romlandó áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződés, valamint az olyan áru szállítására vonatkozó szerződésből, amely a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekeveredett, zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.
5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amelyben az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vásárlónak joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, azzal, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az áru utolsó szállításának átvételétől számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell az Eladónak megküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által biztosított minta űrlapot, amely a weboldal részét képezi - elérhető ITT. Alternatívaként a Vevő elküldheti az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó székhelyének címére vagy az Eladó e-mail címére az alább letölthető formanyomtatvány segítségével.
5.3 Az Üzletszabályzat 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva érvényét veszti. Az Árukat a szerződéstől való elállástól számított  tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton.
5.4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaküldi neki, vagy igazolja, hogy az árut az eladónak elküldte.
5.5. Az eladó jogosult az áruban bekövetkezett károk miatti fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
5.6 Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut el nem fogadta. Ebben az esetben az Eladó köteles a vételárat a Vevőnek indokolatlan vagy bármilyen más késedelem nélkül, készpénzben a Vevő által megjelölt számlára visszatéríteni.
5.7. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándékra vonatkozóan hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

6. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

6.1. Amennyiben a Vevő külön kérésére szállítási módban állapodnak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ilyen szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.
6.2 Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.
6.3 Amennyiben a vevő részéről felmerülő okokból az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
6.4 Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a
csomagolás sérült, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.
6.5. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1 A felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. szakasz-ai, 2099- 2117. szakasz-ai és 2161-2174. szakasz-ai) az irányadóak.
7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy az áru átvételekor a vevő átvette az árut:
7.2.1. az áru rendelkezik a felek közti megállapodott tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt tulajdonságokkal,
7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kívánják, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,
7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
7.2.4. az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van
7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra, arra a hibára, amely miatt az alacsonyabb árban állapodtak meg, az áru szokásos használatából eredő kopásra, a használt áruk olyan hibájára, amely megfelel annak a használati vagy kopási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.
7.4 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor volt hibás. A vevő jogosult a fogyasztási cikkeknél az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hiba miatti követelést érvényesíteni.
7.5 A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén köteles érvényesíteni, ahol az eladott áruk köre tekintetében a reklamáció elfogadása lehetséges, vagy az Eladó székhelyén, illetve telephelyén. Az igényérvényesítés időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az Eladó a reklamált árut a Vevőtől átveszi.
7.6. Az Eladó hibáért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Vevő az Áruk teljes vételárának megfizetésével megszerzi az Áruk tulajdonjogát.
8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.
8.3 A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az Eladó elektronikus címen keresztül végzi. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.
8.4 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes adatok védelméért felelős hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.
8.5 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

9. ADATVÉDELEM

9.1 A természetes személynek minősülő Vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvény (Coll.) biztosítja.
9.2 A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám és (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok").
9.3 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatokat az Eladó az adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje. Amennyiben a Vevő másként nem dönt, a Vevő hozzájárul továbbá a személyes adatoknak az Eladó általi feldolgozásához a Vevőnek szóló információk és kereskedelmi közlemények küldése céljából. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.
9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és hogy köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.
9.5 Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását egy harmadik személyű adatfeldolgozóra bízhatja. Az árukat szállító személyek kivételével a személyes adatokat az Eladó a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személyeknek.
9.6 A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.
9.7 A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.
9.8 Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (9.5. cikk) a személyes adatainak olyan kezelését végzi, amely ellenszegül a Vevő személyes- és magánéletének védelmével vagy a jogszabályokkal, különösen, ha a személyes adatok a kezelés célját tekintve pontatlanok, a Vevő jogosult:
9.8.1. magyarázatot kérni az eladótól vagy az adatfeldolgozótól,
9.8.2. felszólítani az eladót vagy az adatfeldolgozót a helyzet orvoslására.
9.9. Ha a vevő tájékoztatást kér a személyes adatai kezeléséről, az eladó köteles azt megadni neki. Az eladó jogosult az előző mondat szerinti tájékoztatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg a tájékoztatás nyújtásához szükséges költségeket.

10. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

10.1. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó
kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.
10.2 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén cookie-kat tároljanak. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az Eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése a Vevő számítógépén tárolt cookie-k nélkül is lehetséges, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11.  ELLENŐRZÉS

11.1. A Vevőnek a Vevő elektronikus címére lehet kézbesíteni.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1 Amennyiben az adásvételi szerződéssel létesített kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.
12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
12.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap ITT található.
12.5 Az Eladó elérhetőségei: MISURA Store s.r.o., K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice, e-mail: info@misura.cz, telefon: +420 727 800 100.

Tuchoměřice-ben 2020.11.1.​

Szövetség az elektronikus kereskedelemért (www.apek.cz)